Nieuws
Asfaltdag 2016

Asfaltdag 2016

Dinsdag 13 december heeft in de Flint in Amersfoort de Asfaltdag 2016 plaatsgevonden. Dit jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Eurobitume, is het ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt) wegenbouw.

Met zo’n 500 bezoekers is de inmiddels 10e Asfaltdag wederom goed bezocht. Dagvoorzitter Wendy Kooijman, in het dagelijks leven contractmanager bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft de dag in goede banen geleid. Als eerste kondigde zij Jan de Boer, voorzitter van de VBW, aan die een blik in de toekomst van de sector heeft gegeven. De rode draad in de presentatie van Jan de Boer is innovatie. Innovatie veelal in relatie tot duurzaamheid. 

Duurzame innovatie
Innovatie in relatie tot duurzaamheid was ook het centrale thema in de daarop volgende paneldiscussie waaraan naast Jan de Boer ook Sandra Erkens van Rijkswaterstaat, André Houtepen van de gemeente Rotterdam en Iman Koster van het CROW deelnamen. De conclusie van de paneldiscussie is dat er bijna een vicieuze cirkel aan het ontstaan is m.b.t. de toepassing en de ontwikkelingen van innovatieve asfaltmengsels/-toepassingen. De opdrachtgever wil o.a. zekerheden mb.t. kwaliteit en levensduur en de opdrachtgever kan pas innoveren als er herhaling mogelijk is. Er is geconcludeerd dat deze vicieuze cirkel alleen doorbroken kan worden als er wordt samengewerkt. Een samenwerking waarin zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bereid zijn om risico’s te nemen. De VBW zal haar rol pakken om dit proces in gang te zetten.

Milieu verantwoord wegbeheer
Het ochtenddeel is afgesloten met de ondertekening van de VBW code “Omgaan Milieu Verantwoord Wegbeheer versie aannemerij” (code MVW). In deze gedragscode verklaren de VBW leden zich bewust te zijn de risico’s van teerhoudend asfalt en in het geval dat de wegbeheerder in zijn besteksbepalingen niet expliciet heeft opgenomen dat uit het werk vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting voor thermische verwerking hij de wegbeheerder hiervan (bij inlichtingen) in kennis stelt met het voorstel dit aan te passen met gebruikmaking van de standaard besteksteksten zoals beschreven in de Standaard RAW Bepalingen.

Pavement Information Modelling
In het middagprogramma is veel kennis gedeeld. Naast technische kennis over bitumen en meetmethoden is er door Edwin van Osch van Heijmans ingegaan op het Pavement Information Modelling programma en door Arie Bleijenberg op het innovatie proces in de asfaltwereld. Een belangrijk onderwerp in deze laatste presentatie is de ontwikkeling van een asfaltkwaliteitsloket. Dit asfaltkwaliteitsloket moet er toe bijdragen dat innovaties sneller in de markt gezet kunnen worden. Een onafhankelijke instantie toetst de functionaliteit van een asfaltmengsel a.d.h.v. een aantal vaste criteria/testen waarna een mengsel breed toegepast kan worden op basis van het functioneel specificeren door opdrachtgevers. Innovaties in asfaltland zullen hiermee een boost gaan krijgen.

Up