Nieuws
Asfaltdag 2019: Een terugblik

Asfaltdag 2019: Een terugblik

De Asfaltdag meemaken betekent "dat je weer bij bent als het over asfalt gaat". Met als bijkomend voordeel dat je kunt zeggen "ik was er ook bij". Voor de ca. 500 deelnemers aan de Asfaltdag 2019 geldt bovenstaande slogan. In dit bericht blikken we kort terug op deze dag.

Het centrale thema was duurzaamheid in de asfaltsector. In de presentaties van meerdere sprekers werd ingegaan op duurzaamheid en hoe dit een plek krijgt binnen de asfaltsector. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen hebben de laatste ontwikkelingen geschetst. 

Een belangrijke ontwikkeling hierin is het “Transitiepad naar duurzame wegverharding” dat gepresenteerd is door Ron Peddemors van Rijkswaterstaat. Dit transitiepad beschrijft de route naar duurzame wegaanleg en -onderhoud in 2030. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er wordt gesproken over een gezamenlijke aanpak aan opdrachtgeverszijde in samenwerking met de opdrachtnemers. Uit de Mentimeter poll bleek dat de zaal het hiermee eens is. Samenwerken werd veruit het meeste genoemd als voorwaarde om de duurzaamheidsambities te realiseren. Het is dan ook geen verassing dat dit werd onderschreven door de leden van het panel. Samenwerken en ruimte voor het toepassen van innovaties zijn de belangrijkste voorwaarden om de doelstellingen te behalen.

Duurzaamheid is ook het centrale thema binnen de Asfalt-Impuls zoals blijkt uit de presentatie van Edwin Griffioen (voorzitter Asfalt-Impuls). De 8 projecten dragen namelijk allemaal bij aan deze doelstelling. Tijdens de Asfaltdag is het eerste concrete resultaat van de Asfalt-Impuls gepresenteerd daar Laurens Smal van Dura Vermeer. In de eerste helft van 2020 worden namelijk de aangescherpte rekenregels voor de bepaling van duurzaamheid van asfalt gelanceerd. Dit is belangrijk omdat het hiermee goed mogelijk wordt om de duurzaamheid van aangeboden oplossingen kan worden gewaardeerd én onderling kan worden vergeleken.

In het middagprogramma is onder andere ingegaan op het gebruik van data als tool om te verduurzamen. Sam Brook van Fugro heeft verteld over de mogelijkheden van GPR (Ground Penetrating Radar) om de verdichting van asfalt in te kaart brengen en André Dorée (Universiteit Twente) heeft een update gegeven over het ASPARi programma. Beide kunnen data opleveren die een bron kunnen zijn voor het door Berwich Sluer van Boskalis gepresenteerde PIM (Product Informatie Model). Duidelijk is geworden dat het verzamelen en analyseren van data een belangrijk instrument vormen voor enerzijds bijvoorbeeld de voorspelbaarheid van de levensduur van asfalt en anderzijds een bron vormen voor de doorontwikkeling van het product asfalt.  

Dat voor dit alles gekwalificeerde mensen nodig zijn is logisch. Echter het beschikbaar zijn van deze mensen is een grote uitdaging. In de presentatie Samen Werken of Samenwerken en de rol van de universiteit hierin is Sandra Erkens (TU Delft) hier uitgebreid op ingegaan. Uit de Mentimeter poll blijkt dat de deelnemers in de zaal het in elk geval erg belangrijk vinden dat de toepasbaarheid van technische kennis in de praktijk van zowel studenten als kennis opgedaan bij bijscholing als belangrijkste wordt gezien.

Het officiële programma is afgesloten door Fries Heinis van Bouwend Nederland. Tijdens wat de “Stikstof en PFAS crisis” is gaan heten moest er uiteraard ook stil worden gestaan bij de ontwikkelingen in dit dossier nu dit de sector dreigt te verlammen. In zijn bijdrage heeft Fries een inkijkje gegeven in de activiteiten die Bouwend Nederland heeft ondernomen en nog gaat ondernemen om deze crisis het hoofd te bieden.

Zoals gebruikelijk is de Asfaltdag afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

De presentaties van de Asfaltdag 2019 zijn hier terug te zien.

Graag informeren wij alvast de Asfaltdag 2020. Deze zal plaatsvinden op 8 december 2020.

De Asfaltdag meemaken betekent "dat je weer bij bent als het over asfalt gaat". Met als bijkomend voordeel dat je kunt zeggen "ik was er ook bij". Lees meer
Up