Nieuws
ASPARi-seminar Wegenbouw Machineleveranciers 2022, een terugblik

ASPARi-seminar Wegenbouw Machineleveranciers 2022, een terugblik

Het ASPARi-netwerk is sinds 2007 actief in het reduceren van de variabiliteit in het asfaltverwerkingsproces. Dat gebeurt met behulp van nieuwe technologieën en een innovatieve benadering van het realisatieproces.

Om de acceptatie van technologie te versnellen en de samenwerking en discussie tussen de verschillende belanghebbenden te stimuleren, organiseerde het ASPARi-netwerk een internationaal seminar en stelde hiervoor een position paper op. Verschillende leveranciers leverden hierop vooraf stimulerend commentaar en een aantal daarvan werden uitgenodigd om te spreken op dit belangrijke evenement.

Het online evenement dat op 10 februari 2022 werd gehouden, werd bijgewoond door meer dan 80 deelnemers van over de hele wereld. Het doel van het seminar was om de discussie tussen Nederlandse aannemers en de internationale leveranciers te stimuleren over drie thema's nl. standaardisatie, digitalisering en open systemen in de wegenbouw. Hoogleraar André Dorée, ASPARi-voorzitter en expert in Construction Industry Dynamics opende het evenement en benadrukte dat de bouwsector zich snel moet aanpassen aan de snelle veranderingen die plaatsvinden als gevolg van digitalisering. Ondanks de substantiële voordelen en toegevoegde waarde voor zowel aannemers als wegbeheerders, waarschuwde hij dat een gebrek aan capaciteit, competenties en vaardigheden het digitale momentum kan vertragen. Hij benadrukte dat deze en kwesties zoals de energietransitie, het verminderen van de uitstoot en het verbeteren van het onderwijsniveau moeten worden aangepakt. Ze staan ​​zelfs bovenaan de agenda in de komende ASPARi 5.0 (2023 tot 2026) Roadmap die door het netwerk moet worden ontwikkeld, zodat onderzoekers, aannemers en wegbeheerders de komende jaren adequaat kunnen reageren op de snel veranderende bouwpraktijk.

Het seminar

Het thema van het eerste deel van het seminar was gericht op standaardisatie en de verschillende benaderingen die in Europa en de Verenigde Staten worden gevolgd. Dr. Darius Sossdorf, expert en projectleider van het Duitse MiC 4.0-initiatief, werkt naar een uniforme digitale taal/begrip voor de procesdata die momenteel in de wegenbouwsector worden verwerkt. Duitse aannemers werken nauw samen met machinefabrikanten aan een machine- en fabrikantonafhankelijke oplossing voor de digitale eisen in de wegenbouw. Dr. Sossdorf benadrukte dat er een "doen in plaats van praten"-benadering wordt gevolgd om het proces te versnellen. Net als zijn Europese tegenhanger, gaf Dr. George Chang, voorzitter van de International Society for Intelligent Construction, een presentatie over de route naar standaardisatie vanuit het eigen, in dit geval een Amerikaans, perspectief. Onder zijn leiding hebben verschillende DoT's (opdrachtgevers, wegbeheerders) standaarden geïmplementeerd die het gebruik van digitale technologieën in de wegenbouw stimuleren. Hij legde de voordelen uit die in de loop der jaren zijn behaald sinds de implementatie van normen met betrekking tot het gebruik van Intelligent Construction-apparatuur en benadrukte specifiek het belang van training op alle niveaus, te beginnen met de asfaltploegen. De "bottom-up” en “top-down" benaderingen die respectievelijk door Europa en de VS werden gevolgd, leverden interessante inzichten op. Aan de ene kant benadrukte Dr. Sossdorf het belang van de samenwerking tussen aannemers en machineleveranciers om “één taal” te praten. Aan de andere kant benadrukte Dr. Chang het belang van het hebben van geschikte normen en specificaties die de mainstream adoptie van digitale technologieën stimuleren. Beide presentatoren waren het erover eens dat er prikkels moeten zijn om de adoptie van technologie te versnellen en dat er aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt door in eerste instantie 'baby'-stappen te nemen en tegelijkertijd het KISS-principe (Keep It Straight and Simple) toe te passen.

Het is bekend dat digitalisering van de wegenbouw kansen biedt voor verbeterde procesbeheersing tijdens de bouw en tegelijkertijd aanzienlijke gegevensvoordelen biedt voor zowel aannemers als wegbeheerders. Kevin Garcia, BSc gaf in het tweede gedeelte van het seminar, interessante inzichten in de richting en visie die Trimble inslaat op het gebied van digitale constructie, de noodzaak voor wegbeheerders, ingenieurs en aannemers om samen te werken en een autonome toekomst zonder tussenkomst van een operator. Dat laatste, benadrukte hij, zou niet mogelijk zijn zonder een diepe integratie op de hele bouwplaats. Tegen de achtergrond van een mogelijk toekomstig tekort aan vaardigheden, kosten- en tijdsdruk en de dringende behoefte aan digital natives, beschreef Dr. Axel Mühlhausen van HAMM de overgang van machine gecentreerde naar productiesystemen, de noodzaak om machines slimmer, nauwkeuriger en productiever te maken, en de behoefte aan levenscyclusoplossingen. Beide presentaties benadrukten de voordelen die digitale systemen kunnen bieden om de primaire bouwactiviteiten te verbeteren en daarmee de productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid te verhogen.

Het 3e thema van de dag stond in het teken van de behoefte aan open systemen. Soenke Demuth, MSc van Dynapac beschreef de benadering van hun bedrijf voor de ontwikkeling van open interfaces en protocollen die compatibel zijn met de industriestandaard. De lessen die in de landbouwsector zijn geleerd, werden voortgebouwd om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant, integratie en gebruiksgemak. Hij benadrukte de behoefte aan eenvoudige en gestandaardiseerde verbindingen die geschikt zijn voor het koppelen van een verscheidenheid aan machines, kant-en-klare apparatuur, hardware en software. ir. Denis Makarov, PDEng van Boskalis gebruikte de ontwikkeling en implementatie van het Pavement Information Modeling (PIM) systeem om de wensen van aannemers en opdrachtgevers in Nederland te beschrijven. Gesloten systemen zijn volgens hem niet geschikt voor toekomstige behoeften. Open dataformaten, gestructureerde/gestandaardiseerde data en gekoppelde systemen zullen een betere interoperabiliteit mogelijk maken en leiden tot een aanzienlijke verbetering van de proceskwaliteit.

Tot slot …

De presentaties van de dag lieten een duidelijk positieve ommekeer zien. De meerderheid van de bedrijven die aanwezig waren op de eerste workshop van ASPARi Equipment Manufacturers in 2014, waren terughoudend om in de richting van open systemen te gaan, gezien de bezorgdheid over intellectueel eigendom, machine-interoperabiliteit en gegevensgevoeligheid. Hoewel er nog vragen moeten worden beantwoord en er nog werk aan de winkel is, lijkt het de goede kant op te gaan. Machineleveranciers en systeemontwikkelaars zijn meer geneigd om open systemen te ontwikkelen, data te delen en nauwer samen te werken met aannemers en wegbeheerders. Het lijkt erop dat bedrijfsstrategieën steeds meer in de richting van open communicatie, gekoppelde systemen en op levenscyclus gebaseerd systeemontwikkeling gaan. Dit belooft veel goeds voor de toekomst.

Om de verdere discussie te bevorderen, organiseert ASPARi een vervolgworkshop die is gepland voor rond november 2022. Houd deze ruimte in de gaten voor details…

Up