Nieuws
Eerste erkenning voor inspecties IBC werken verstrekt

Eerste erkenning voor inspecties IBC werken verstrekt

ABV Haukes kreeg als eerste bedrijf een erkenning voor de inspectie van bestaande IBC werken. Het ministerie van I&M verstrekte deze erkenning op basis van de AS SIKB 6900 met bijbehorend protocol 6902

Het inspecteren van IBC-werken
IBC-bouwstoffen zijn niet vormgegeven bouwstoffen zoals AEC (afval energie centrale) bodemassen en slakken die alleen mogen worden toegepast in werken met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen. Voorbeelden van deze werken zijn nuttige en functionele toepassingen zoals wegen, geluidswallen, dijken en taluds. Met het treffen van IBC-maatregelen moet worden voorkomen dat de bouwstoffen kunnen uitlogen door regenwater of in contact kunnen komen met grondwater.

Wijziging regeling
Op 1 januari 2014 is een gewijzigde Regeling bodemkwaliteit (Rbk)in werking getreden. Niet alleen het rijk, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat krijgen met deze wijzigingen te maken maar ook bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie (laten) toepassen.
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op een verbetering in de kwaliteitsborging tijdens de aanleg en de controle van IBC-werken. Hiertoe is door het SIKB een nieuwe inspectierichtlijn opgesteld op februari 2013, dit betreft het Accreditatieschema AS SIKB 6900 'Inspectie werk met IBC-bouwstof. Hierbij horen de Protocollen: 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk en Protocol 6902: Controle staat van het werk.

ABV Haukes beschikt -als eerste in Nederland- over de vereiste accreditatie voor inspecties IBC-werken volgens ISO/IEC 17020:2012, AS SIKB 6900 en Protocol 6902. Daarbij beschikking wij ook over de vereiste erkenning uit het besluit bodemkwaliteit. Deze erkenning wordt afgegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer weten?
Voor meer informatie over IBC-werken, de wet- en regelgeving hierover en de inspecties volgens AS SIKB 6900 kunt u contact opnemen met:
Marc Bergijk
T 0481-431831
E m.bergijk@abvhaukes.nl

of

Bjørn van der Heijden
b.vanderheijden@abvhaukes.nl

Up