Nieuws
Inzicht in LCA’s en MKI waarden van Asfaltmengsels

Inzicht in LCA’s en MKI waarden van Asfaltmengsels

De Vakgroep Bitumineuze Werken heeft voor een 17-tal veelgebruikte asfaltmengsels de milieudata beschikbaar voor opname in de Nationale Milieudatabase. VBW beschikt over een tool waarmee asfaltproducenten de milieudata van hun specifieke duurzame asfaltmengsels kunnen berekenen.

De markt vraagt om een uniform systeem voor het objectief berekenen en honoreren van duurzaamheid in aanbiedingen. Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken is het softwarepakket DuboCalc ontwikkeld. Als input voor deze berekeningen dient men te beschikken over de relevante milieueffecten van onder meer de gebruikte bouwmaterialen zoals opgenomen in de Nationale Milieu Database(NMD). De NMD bevat representatieve milieudata van bouwproducten en bouwelementen uitgedrukt in milieueffecten, zoals broeikaseffect en verzuring, en in MKI-waarde (milieu-kosten-indicator) op basis van de “schaduwprijsmethode”. De Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) beheert deze NMD.

Om tot representatieve data te komen voor asfaltmengsels heeft de Vakgroep voor Bitumineuze Werken (VBW) op verzoek van SBK voor een 17-tal veel gebruikte asfaltmengsels, zoals die ook zijn beschreven in de Standard RAW Bepalingen, deze milieuparameters laten doorrekenen. Daarbij is als input gebruik gemaakt van voor de branche representatieve gegevens wat betreft de samenstelling, de herkomst van de verschillende gebruikte grondstoffen en het energieverbruik bij de productie. U treft de resultaten binnenkort aan in de NMD en in de bibliotheek van DuboCalc.

Zowel in de NMD als in de bibliotheek van DuboCalc waren al sinds enige tijd data voor asfalt opgenomen, maar deze waren door wijziging in de grondslag toe aan een update en uitbreiding (Waardebepalingsmethode 2014 i.p.v. 2011).

Het gaat bij de update om branchegemiddelden die als referentie kunnen dienen voor eventuele specifieke duurzame innovatieve mengsels. De nu gepresenteerde data bieden ook de mogelijkheid om asfalttypen onderling te vergelijken en om het effect te zien van bijvoorbeeld het aandeel asfaltgranulaat (recycling) of van het bitumengehalte op de milieuparameters.

Het VBW-project heeft ook als resultaat opgeleverd dat de branche nu beschikt over een tool waarmee individuele producenten op een betrekkelijk eenvoudige manier de milieuprofielen van hun bedrijfseigen specifieke duurzame asfaltvarianten kunnen laten doorrekenen. De waarden van de branchegemiddelden kunnen in dat geval dienen als referentie en benchmark. Desgewenst kunnen producenten de resultaten van hun berekeningen aanleveren bij SBK voor opname in de NMD. In dat geval dienen deze data te worden getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol om de status te verkrijgen van Categorie 1 data: merkgebonden data.

Over deze tool en de inzet daarvan zal door de VBW binnenkort worden bericht.

Opdrachtgevers gaan op dit moment nog op verschillende manieren om met het opnemen van Milieuprofielen of MKI-waarden in bestekken waar het gaat om gunnen op duurzaamheid. De VBW zal zich in de komende periode inspannen om hier meer uniformiteit in te krijgen. De eerste stap is de opname in de NMD van de berekende en gevalideerde LCA waarde voor 17 standaardmengsels. De opvolgende stap is voorlichting over de beschikbare tool en de handelswijze voor de berekening en opname van (Cat 1) MKI waarden voor mengseltypen welke leveranciers- en installatiespecifiek zijn.

Klik hier voor het uitgebreide achtergrondrapport.

 

Up