Nieuws
Standpunt VBW inzake hergebruik van bitumineus dakafval

Standpunt VBW inzake hergebruik van bitumineus dakafval

In het kader van Circulaire Economie wordt op dit moment door de overheid een onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden in asfalt van bitumen afkomstig van bitumineus dakafval dat vrijkomt bij de sloop, reconstructie en bouw van daken.

Het onderzoek richt zich zowel op de technologische als op de milieuhygiënische aspecten. Het bitumineus dakafval komt vrij in een breed scala van kwaliteiten, al dan niet gemodificeerd met polymeren. Het gebruik van teerhoudende bindmiddelen in het verleden in dakbedekkingsmateriaal leidt ertoe dat er ook zorgvuldig moet worden gekeken naar de milieuhygiënische en ARBO-aspecten. 

Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)
In principe wordt bij het verwijderen en bewerken van het dakafval gezorgd dat teerhoudende componenten worden gescheiden, zodat het product dat beschikbaar komt voor hergebruik gecategoriseerd kan worden als PAK-arm (PAK10 ≤75 mg/kg). Echter door een verruimd innamebeleid in de afgelopen jaren is er een hoeveelheid bitumineus dakafval op de markt met een hoger PAK-gehalte (tot 500 mg/kg). In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3), dat eind 2017 is gepresenteerd, is voor dit materiaal een tijdelijke ontheffing verleend tot uiterlijk 31 december 2019.

De redenering is dat de verwerkers de gelegenheid moeten krijgen dit materiaal binnen een aanvaardbare tijd te verwerken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar https://lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/dakafval/ Sectorplan 33. 

De overweging bij de voorgestelde aanpak in het LAP3 is onder meer dat toepassing van het bitumineus dakafval met dit hoge PAK-gehalte uiteindelijk bij verweking in asfalt moet resulteren in een asfaltmengsel dat voldoet aan de samenstellingseisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

 

Standpunt VBW
Vanuit de standpunten die de VBW hanteert ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu zijn bij de voorgestelde aanpak in het LAP3 bij PAK-rijk dakafval de volgende kanttekeningen te plaatsen:

 

  • Het gebruik van grondstoffen met hoge PAK-gehalten bij het produceren van asfalt ondermijnt de conclusies uit de Europese onderzoeken dat het werken met asfalt geen verhoogd gezondheidsrisico oplevert.

  • Het gebruik van grondstoffen met hoge PAK-gehalten bij het produceren van asfalt conflicteert met het uitganspunt dat het zorgvuldig innemen van asfaltgranulaat (PAK10 < 75 mg/kg) resulteert in emissies uit de schoorsteen die voldoen aan de eisen voor PAK, zoals die zijn opgenomen in de luchtvoorschriften voor asfaltmenginstallaties (Actviteitenbesluit).

  • Het gebruik van grondstoffen met hoge PAK-gehalten is niet in lijn met de Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij die nastreeft om asfaltgranulaat met een PAK10-gehalte van meer dan 75 mg/kg af te (laten) voeren naar een inrichting voor thermische reiniging.

 

Op basis van bovenstaande hebben de leden van de VBW op de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2018 het standpunt ingenomenom bij het toepassen van bitumineus dakafval bij de productie van asfalt alleen dakafval te gebruiken dat voldoet aan het criterium voor PAK-arm: PAK10 ≤75 mg/kg.    

 

Up