Nieuws
Visie Duurzaam Asfalt

Visie Duurzaam Asfalt

Bouwend Nederland streeft naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. De Vakgroep Bitumineuze Werken vertaalt dit duurzaamheidsstreven naar keuzen in productie, product en toepassing in constructies van asfalt.

Het begrip duurzaam (en daarom ook het begrip duurzaam asfalt) kent veel interpretaties. Het duurzaamheidsstreven wordt ingevuld vanuit het bewustzijn dat de toekomst gebaat is bij het terugdringen van vervuiling, de beperking en ten langen leste beëindiging van het verbruik van schaarse grondstoffen en fossiele energie, naast het zekerstellen van een harmonieuze samenleving.

De ontwikkeling in de loop der jaren waar dit uit blijkt is die van het terugdringen van stofemissie naar asfalthergebruik en van minder CO2-emissie middels het Energieakkoord (Meerjarenafspraken Energie) naar de Virtuele Asfalt Centrale. Dit laatste t.b.v. MilieuKostenIndicator (MKI) voor Asfalt en input voor DuboCalc, Supply Chain Control, Circulariteit, Compliance, Declaration en Conformity

Duurzaam asfalt is anno 2018 asfalt dat een of meer van de genoemde duurzaamheidskenmerken kent.

Duurzaam asfalt van de toekomst voldoet aan de specifieke doelen waarvoor het is ontworpen terwijl het op bredere schaal voldoet aan de elementaire menselijke behoeften, de natuurlijke bronnen effectief benut en omliggende ecosystemen beschermt dan wel herstelt.

Duurzaamheid is context-gevoelig en daarom is de gekozen benadering bij asfalt niet universeel maar meer uniek per verhardingstoepassing. Overigens is een duurzaam asfalt zoals hier gedefinieerd nog niet volledig haalbaar. Op dit moment is duurzaam asfalt een nastrevenswaardig maar ook een doel wat ooit in de toekomst kan worden bereikt als de verduurzaming voortschrijdend wordt verbeterd.

Het proces van verduurzaming wordt bevorderd door verschillende technologieën en innovaties naast ontwikkelingen van inzicht in duurzaamheid:

 • Technologieën en innovaties: (onder andere) de toename van hergebruik van vrijkomende materialen, de toepassing van laagtemperatuur-productie als stand der techniek, optimalisatie van het materiaalgebruik, toepassing van nieuwe grondstoffen, verjongings- en beschermingstechnieken.
 • Verduurzamingstrends: verschillende opkomende trends in de verduurzaming van asfalt omvatten een toenemend begrip van het belang van de gebruiksfase en een erkenning dat de asfaltconstructie slechts een klein onderdeel is van een veel groter geheel en ook samenhangt met de ontwikkeling van rekentools voor duurzaamheid, LCA en LCC (MKI).

Essentieel is dan ook dat er geacteerd wordt in de geest van duurzaamheid. Verduurzaming-strategieën moeten we als branche operationeel maken en implementeren. Zaak is alle aspecten beet te pakken en te verduurzamen waaronder meer hergebruik, lagere CO2-footprints en langere levensduren. Dat vergt leiderschap bij opdrachtgevers (en opdrachtnemers), samenwerking tussen ketenpartners, identificatie van de kennishiaten, effectieve scholing en verspreiding van kennis, en het gebruik van nuttige LCA-tools. Duurzaamheid is een reis, niet een bestemming.

Fasering en bijbehorende acties in de loop van deze duurzaamheidsreis:

 1. Kennis en bewustzijn: hiaten benoemen en waar nodig oplossingen ondersteunen met nader onderzoek.
 2. Scholing: inzicht en overeenstemming over richting en urgentie via publicaties en voorlichting.
 3. Beschrijving en standaardisering voor juiste keuzen en prioritering: creëren van een uniform toetsingsinstrument om het duurzaamheidaspect te toetsen. Denk aan rekenregels, datasets kentallen, checklist grondstoffen, hergebruiksladder asfalt, rekentools, keurmerk. Primair is de systematiek van Dubocalc, ondersteund door de Virtuele Asfalt Centrale (VAC) en een oplegnotitie Product Category Rules (PCR).
 4. Scenario’s: een overzicht van overgangsroutes met verschillende inzet, impact en horizon. Van scenario’s als ‘Pappen en nathouden’ tot ‘Groene Asfaltproductie’ en ‘Emmisievrij Asfalt’, etc.
 5. Actieplannen voor de overgang naar de gewenste situatie
  A – stop verspilling door effectievere organisatie (transportafstand, efficiëntie productiemiddelen),
  B – reduceer warmtebehoefte bij productie en verminder vochtgevoeligheid,
  C – verleng de levensduur van producten en constructies door verkleining van de variabiliteit,
  D – promoot het juiste asfalt voor het specifieke doel.
 6. Het uitdragen van de gewenste toetsingssystematiek binnen en buiten de branche om te komen tot adoptie ervan (al dan niet via Asfalt-Impuls) en toepassing in contracten.

Up